Slik rangeres din bank

Etisk bankguide er basert på en omfattende gjennomgang av bankenes retningslinjer, krav og policydokumenter.

Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har kontrollert hver enkelt bank innenfor 14 ulike temaområder som favner 275 ulike sjekkpunkter og fire virksomhetsområder, og har deretter utarbeidet scoringer for hver bank. Jo høyere score, jo bedre retningslinjer har bankene når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

En god policy er ofte en betingelse for god praksis, men ingen garanti. Gjennom egne tema- og casestudier vil vi sjekke hvorvidt bankenes retningslinjer følges opp i praksis. 

Oppdatert november 2020.

Bankens retningslinjer

Cultura Bank oppnår den høyeste samlede totalscoren av alle bankene med 98 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken oppnår maksimal score på 100 % innenfor hele ti temaområder: arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologiskmangfold, arbeid mot skatteunndragelser, våpen, jordbruk, skogbruk, gruvedrift, olje og gass, samt energiproduksjon. De eneste temaområdene hvor Cultura Bank ikke oppnår full score er innenfor klimaendringer likestilling og kjønn, samt åpenhet og ansvar. Av bankene har Cultura Bank de sterkeste bærekraftspolicyene og disse gjelder all bankaktivitet. Alle prosjekter og bedrifter må kunne sannsynliggjøre at de skaper økonomisk, sosial og miljømerverdi. Dette kommer forut for en konvensjonell vurdering av sikkerhet og prosjektøkonomi, som Cultura også foretar på linje med andre banker. Banken stiller samme krav til etikk og bærekraft til de bedriftene banken låner penger til, som til bankens egne finansielle investeringer.

Cultura Bank er Norges eneste bank som praktiserer full åpenhet på sine lånebøker, og alle har full innsikt i hvor banken plasserer kundenes penger.

Gi beskjed til Cultura Bank:

X

Bankens retningslinjer

Storebrand ender på en solid annenplass også i årets undersøkelse med en samlet totalscore på 87 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Storebrand oppnår maksimal score på 100 % innenfor temaområdet menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologiskmangfold, samt skogbruk. Storebrand oppnår i tillegg over 80 % score innenfor de temaområdene arbeid mot korrupsjon, likestilling og kjønn, landbruk, gruvedrift, olje og gass, energiproduksjon, samt åpenhet og ansvar. Storebrand oppnår noe lavere score, likevel over 70 %, knyttet til våpen, samt klimaendringer. Eneste tematiske området hvor Storebrand skårer lavere enn 70 % er innen arbeid mot skatteunndragelser, med en score på 50%. Storebrand var tidlig ute med å implementere samfunnsansvar, etikk og bærekraft i sin fondsforvaltning, men var lenge ikke åpne om verken svartelistede selskaper eller policy. De er nå blitt en av de mest transparente bankene når det gjelder å forklare forbrukerne sitt arbeid innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft, både i egen virksomhet og i bankens investeringer. Storebrand har like streng policy til selskaper innenfor fondsforvaltning som til egne finansielle investeringer.

Storebrand er primært en pensjons- og forsikringstilbyder som også tilbyr banktjenester og er Norges største private finansforvalter. Konsernet består av følgende forretningsområder; Storebrand Livsforsikring AS (inkludert det svenske datterselskapet SPP Pension & Forsikring AB), Storebrand Forsikring AS, Storebrand Asset Management AS og Storebrand Bank ASA. I 2018 ferdigstilte også Storebrand oppkjøpene av Skagen Fondene og Silver. Skagen Fondene skal i stor grad operere som et datterselskap med egen merkevare og profil.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Storebrand er medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Storebrand har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Av bankene som er blitt undersøkt er Storebrand imidlertid den banken som i størst grad har hatt en aktiv dialog med H&M om temaet.

Gi beskjed til Storebrand:

X

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 Østlandet ender på en meget god tredjeplass også i årets undersøkelse med en samlet totalscore på 86 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Sparebank 1 Østlandet oppnår over 80 % score innenfor de temaområdene klimaendringer, arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologiskmangfold, arbeid mot skatteunndragelser, våpen, landbruk, skogbruk, olje og gass, samt energiproduksjon. Banken oppnår noe lavere score, likevel over 70 %,  innenfor de temaområdet likestilling. I motsatt ende av skalaen så oppnår Sparebank 1 Østlandet sine laveste resultater, likevel over 50 %, innenfor temaområdene åpenhet og ansvar, samt gruvedrift. Sparebank 1 Østlandet er banken som kan vise til største forbedringer siden begynnelsen av undersøkelsen og ligger betydelig over gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. Sparebank 1 Østlandet er blant de veldig få som utelukker helt utlån til olje og gass sektoren av hensyn til bærekraft. Banken har fortsatt noen forbedringspotensialer når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft, og har strengere policy til samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor kredittvirksomheten sin enn innenfor fondsforvaltning. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden.

Sparebank1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har hovedkontor på Hamar. Totalt har banken 324.000 kunder og 1100 ansatte. Banken har datterselskapene EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS, EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS, Sparebank1 Finans Østlandet AS, og Sparebank 1 Regnskapshuset AS. Sparebank1 Østlandet eier 12,4% av Sparebank1 Gruppen og er med dette blant de større eierne i ODIN fondene og andre Sparebank1 selskaper.

 

 

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Sparebank 1 Østlandet, gjennom sin fondsforvalter ODIN, var medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Sparebank 1 Østlandet har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Sparebank 1 Østlandet har imidlertid solgt sine aksjer i H&M.

 

Gi beskjed til Sparebank 1 Østlandet:

X

Bankens retningslinjer

Sparebanken Vest oppnår en samlet totalscore på 83 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken oppnår maksimal score på 100 % innenfor temaområdet våpen. I tillegg oppnår banken over 80 % score innenfor de temaområdene arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologiskmangfold, arbeid mot skatteunndragelser, skogbruk, gruvedrift, samt energiproduksjon. Banken oppnår noe lavere score, likevel over 70 %,  innenfor de temaområdene klimaendringer, likestilling og kjønn, landbruk, samt olje og gass. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater, under 50 %, innenfor temaområdet åpenhet og ansvar. Sparebanken Vest har gjort nevneverdige forbedringer siden i fjor og ligger høyere enn gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr egne og tredjeparts fond som er investert i selskaper over hele verden.

Sparebanken Vest er Norges største frittstående sparebank. Banken har hovedkontor i Bergen og har totalt 250.000 privatkunder og 15.000 bedriftskunder. Banken har totalt 34 kontorer og 750 ansatte. Sparebankens Vests datterselskaper inkluderer: Sparebanken vest Boligkreditt, Eiendomsmegler Vest og Balder Betaling, og er største eier i tilknyttede selskaper Frende Forsikring, Norne Securities, Brage Finans, Verd Boligkreditt. 

Gi beskjed til Sparebanken Vest:

X

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 SR-Bank oppnår en samlet totalscore på 77 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken oppnår Banken oppnår maksimal score på 100 % innenfor temaområdet naturvern og biologisk mangfold. I tillegg oppnår Sparebank 1 SR-Bank over 80 % score innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, arbeidstakerrettigheter, arbeid mot skatteunndragelser, landbruk, samt skogbruk. Banken oppnår noe lavere score, likevel over 70 %, innenfor temaområdene likestilling og kjønn, menneskerettigheter, våpen, gruvedrift, olje og gass, samt energiproduksjon. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene klimaendringer, samt åpenhet og ansvar. Sparebank 1 SR-Bank har gjort betydelige forbedringer siden i fjor og ligger høyere enn gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr egne og tredjeparts fond som er investert i selskaper over hele verden.. 

Sparebank 1 SR-Bank er den nest største norske banken etter DNB, og har hovedkontor i Stavanger. Banken har 38 kontorer og 300.000 privatpersoner og bedrifter som kunder. Banken har også datterselskapene EiendomsMegler 1, SR-Forvaltning AS, Sparebank1 Regnskapshuset SR AS, SR-Boligkreditt AS, FinStart Nordic AS, og SR-Finans AS. Sparebank1 SR-Bank eier 19,5% av Sparebank1 Gruppen AS, og er følgelig blant de største eierne i ODIN fondene og andre SpareBank1 selskaper.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Sparebank 1 SR-Bank, gjennom sin fondsforvalter ODIN, var medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Sparebank 1 SR-Bank har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Sparebank 1 SR-Bank har imidlertid solgt sine aksjer i H&M.

Gi beskjed til SpareBank 1 SR-Bank:

X

Bankens retningslinjer

Sandnes Sparebank oppnår en samlet totalscore på 75 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken oppnår over 80% score innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter, arbeid mot skatteunndragelser, våpen, gruvedrift, samt olje og gass. Banken oppnår noe lavere score, likevel over 70 %, innenfor temaområdene arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologiskmangfold, landbruk, skogbruk, samt energiproduksjon. I motsatt ende av skalaen så oppnår Sandnes Sparebank sine laveste resultater innenfor temaområdene klimaendringer, likestilling og kjønn, samt åpenhet og ansvar. Sandnes Sparebank har gjort nevneverdige forbedringer tidligere og ligger på gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. Banken har fortsatt forbedringspotensialer når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere policy til samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor kredittvirksomheten sin enn innenfor fondsforvaltning. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden..

Sandnes Sparebank er den største bank i Eika Alliansen og har om lag 42.000 privatkunder, 5.000 næringslivskunder. Banken har hovedkontor i Sandnes og avdelinger i Stavanger og Oslo. Banken eier 8,1% av Eika Gruppen og er således den største eieren i Eika Kapitalforvaltning.

Gi beskjed til Sandnes Sparebank:

X

Bankens retningslinjer

DNB oppnår en samlet totalscore på 75 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Over 80 % score oppnår Norges største bank innenfor temaområdene likestilling og kjønn, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, samt naturvern og biologiskmangfold. Banken oppnår noe lavere score, likevel over 70 %, innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, landbruk, skogbruk, samt olje og gass. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater, likevel over 60%, innenfor temaområdene klimaendringer, arbeid mot skatteunndragelser, våpen, gruvedrift, energiproduksjon, samt åpenhet og ansvar. Banken har gjort nevneverdige forbedringer siden i fjor og kan vise til et jevnt over solid resultat. DNB ligger på gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen, men har fortsatt forbedringspotensialer når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere policy til samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor fondsforvaltning enn innenfor kredittvirksomheten sin.

DNB er Norges største bank og har 2,1 millioner personkunder og over 9000 ansatte. Foruten støttefunksjoner er banken delt opp i forretningsområdene Personmarked, Bedriftsmarked, Storkunder og internasjonal, Wealth Management & Insurance og New Business, og dekker alle forretningsområdene i Etisk Bankguide. Staten er den største eieren i DNB med en eierandel på 34,3 prosent som forvaltes av Næringsdepartementet og en eierandel på 5,9 prosent gjennom Folketrygdfondet. Til sammen eier altså staten over 40 prosent av DNB. Internasjonalt er DNB store innen shipping, energi, fiskeri og havbruk. Banken har kontorer i flere land i EU, Amerika og Asia inkludert i finanssentrene London, New York, Luxembourg, og Singapore. 

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at DNB er medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. DNB har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer, men har vært i dialog med H&M om temaet lønnsforhold.

Gi beskjed til DNB:

X

Bankens retningslinjer

KLP oppnår en samlet totalscore på 74 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. KLP oppnår maksimal score på 100 % innenfor temaområdet menneskerettigheter. I tillegg oppnår KLP over 80 % score innenfor de temaområdene arbeid mot korrupsjon, arbeidstakerrettigheter, samt åpenhet og ansvar. KLP oppnår noe lavere score, likevel over 70 %, innenfor temaområdene arbeid mot skatteunndragelser, samt skogbruk. I motsatt ende av skalaen så oppnår KLP sine laveste resultater knyttet til klimaendringer, likestilling og kjønn, naturvern og biologiskmangfold, våpen, landbruk, gruvedrift, olje og gass, samt energiproduksjon. KLP som stor aktør innenfor pensjonsforvaltning har tatt ansvar for å utvikle en bærekraftig virksomhet, men ligger litt under gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. KLP var tidlig ute med implementering av samfunnsansvar, etikk og bærekraft i sin daglig drift av fondsforvaltning, og er veldig åpne om ekskluderte selskaper, men har fremdeles forbedringspunkter når det gjelder å omtale mer nøyaktig sin policy. Banken har like streng policy til selskaper innenfor fondsforvaltning som til egne finansielle investeringer.

KLP er et gjensidig forsikringsselskap med 980 ansatte og som forvalter 745 milliarder kroner. KLPs datterselskaper inkluderer KLP Bedriftspensjon AS, KLP Skadeforsikring AS, KLP Eiendom AS, KLP Kapitalforvaltning AS, og KLP Forsikringsservice AS. I tillegg har KLP datterselskapet KLP Bankholding AS som igjen eier KLP Banken AS med datterselskapene KLP Kommunekreditt AS og KLP Boligkreditt AS.

En undersøkelse fra 2018 viser at KLP er medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. KLP har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Av bankene som er blitt undersøkt er KLP imidlertid blant bankene som i minste grad har hatt en aktiv dialog med H&M om temaet.

Gi beskjed til KLP:

X

Bankens retningslinjer

Sbanken oppnår en samlet totalscore på 73* % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Sbanken oppnår over 80 % score innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, arbeidstakerrettigheter, samt våpen. Banken oppnår noe lavere score, likevel over 70 %, innenfor temaområdene menneskerettigheter, naturvern og biologiskmangfold, arbeid mot skatteunndragelser, gruvedrift, olje og gass, samt energiproduksjon. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene klimaendringer, likestilling og kjønn, landbruk, skogbruk, samt åpenhet og ansvar. Sbanken oppnår til tross for fremgang en skår som ligger litt under gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. Dette skyldes at banken har en begrenset implementeringsstrategi til retningslinjene sine, samt at banken ikke aktivt anvender retningslinjene innenfor kapitalforvaltning i eksterne fond som banken tilbyr.

* Rundet opp i totaloversikten

Gi beskjed til Sbanken:

X

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 Nord-Norge oppnår en samlet totalscore på 70 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Sparebank 1 Nord-Norge oppnår over 80 % score innenfor de temaområdene arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, arbeid mot skatteunndragelser, samt olje og gass. Banken oppnår lavere score, likevel over 60 %, innenfor temaområdene klimaendringer, likestilling og kjønn, våpen, samt energiproduksjon. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområder naturvern og biologiskmangfold, landbruk, skogbruk, gruvedrift, samt åpenhet og ansvar. Sparebank 1 Nord-Norge har gjort nevneverdige forbedringer siden i fjor, men ligger lavere enn gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. Sparebank 1 Nord-Norge er blant de veldig få som utelukker helt utlån til olje og gass sektoren av hensyn til bærekraft. Sparebank 1 Nord-Norge har fortsatt forbedringspotensialer når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere policy til samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor kredittvirksomheten sin enn innenfor fondsforvaltning. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden..

Sparebank 1 Nord-Norge har 350.000 personkunder og 40.000 bedriftskunder. Banken har totalt 38 kontorer.  Sparebank1 Nord-Norges datterselskaper er EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS, SpareBank1 Finans Nord-Norge AS, og SpareBank1 Regnskapshuset Nord-Norge AS. Banken eier 19,5% av Sparebank1 Gruppen AS, og er følgelig blant de største eierne i ODIN fondene og andre SpareBank1 selskaper.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Sparebank 1 Nord-Norge, gjennom sin fondsforvalter ODIN, var medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Sparebank 1 Nord-Norge har et konkret krav om levelønn i sine retningslinjer på utlån til bedrifter, men ikke innen fondsforvaltning. Sparebank 1 Nord-Norge har imidlertid solgt sine aksjer i H&M.

Gi beskjed til SpareBank 1 Nord-Norge:

X

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 SMN oppnår en samlet totalscore på 66 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Sparebank 1 SMN oppnår over 80 % score innenfor de temaområdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, samt våpen. Banken oppnår lavere score, likevel over 60%, innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, naturvern og biologiskmangfold, arbeid mot skatteunndragelser, landbruk, samt energiproduksjon. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområder klimaendringer, likestilling og kjønn, skogbruk, gruvedrift, olje og gass, samt åpenhet og ansvar. Sparebank 1 SMN har gjort nevneverdige forbedringer tidligere, men ligger lavere enn gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. Banken har fortsatt forbedringspotensialer når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere policy til samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor kredittvirksomheten sin enn innenfor fondsforvaltning. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden.

Sparebank 1 SMN har hovedkontor i Trondheim og har totalt 200.000 privatkunder og 20.000 bedriftskunder. Banken har totalt 48 kontorer og 1400 ansatte. Sparebank1 SMNs datterselskaper inkluderer: EiendomsMegler 1 Midt-Norge, SpareBank1 Regnskapshuset SMN. SpareBank1 Finans Midt-Norge, SpareBank 1 Markets, SpareBank1 Kapitalforvaltning, og Konferansesenteret i SpareBank 1 SMN. Banken eier 19,5% av SpareBank1 Gruppen og er således blant de største eierne i ODIN fondene og de andre SpareBank1 selskapene.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Sparebank 1 SMN, gjennom sin fondsforvalter ODIN, var medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Sparebank 1 SMN har et generelt krav om levelønn i sine retningslinjer på utlån til bedrifter, men ikke innen fondsforvaltning. Sparebank 1 SMN har imidlertid solgt sine aksjer i H&M.

Gi beskjed til SpareBank 1 SMN:

X

Bankens retningslinjer

Handelsbanken oppnår en samlet totalscore på 62 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score med over 80 % oppnår Handelsbanken innenfor temaområdene bekjempelse av korrupsjon. Kun tre temaområde ligger i intervallet over 70 %, nemlig menneskerettigheter, våpen, samt olje og gass. Innenfor de tre temaområdene klimaendringer, arbeidstakerrettigheter, samt naturvern og biologisk mangfold oppnår banken en score på over 60 %. Hele fem temaområder ender med en score over 50 %, nemlig skatt, jordbruk, skogbruk, energiproduksjon og åpenhet og ansvar. Aller dårligst score oppnår banken på to temaområder som ender med score i overkant av 40 %, nemlig likestilling og gruvedrift. Banken henger etter gjennomsnittet av bankene slik de er målt i denne undersøkelsen. Handelsbanken har de siste årene blitt sjekket av Fair Finance Guide i Sverige, som er søsterorganisasjonen til Etisk bankguide i Norge.

Handelsbanken er en av Skandinavias største banker og regner Sverige, Finland, Danmark, Norge, Nederland og Storbritannia som sine hjemmemarkeder. Banken har en sterkt desentralisert struktur hvor hvert marked i stor grad styres lokalt. Handelsbanken deler grovt opp sine tjenester i Handel & E-Tjänster, Handelsbanken International, Markets & Asset Management og Pension & Life, som til sammen dekker alle forretningsaktivitetene som analyseres i Etisk Bankguide. I tillegg har Handelsbanken en rekke datterselskaper innen eksempelvis fondsforvaltning og forsikring. 

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Handelsbanken er medeier av nordiske kleskjeder som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Handelsbanken har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Av bankene som er blitt undersøkt er Handelsbanken imidlertid blant bankene som i minste grad har hatt en aktiv dialog med kleskjedene om temaet.

Gi beskjed til Handelsbanken:

X

Bankens retningslinjer

Nordea oppnår en samlet totalscore på 61 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Nordea oppnår over 80 % score innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter, samt skogbruk. Banken oppnår lavere score, likevel over 60 %, innenfor temaområdene arbeidstakerrettigheter, arbeid mot skatteunndragelser, landbruk, gruvedrift, samt olje og gass. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene klimaendringer, likestilling og kjønn, naturvern og biologiskmangfold, våpen, energiproduksjon, samt åpenhet og ansvar. Nordea har et forbedringspotensial når det gjelder sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft og henger etter gjennomsnittet av banksektoren slik den er målt i denne undersøkelsen. Nordea har noe strengere retningslinjer når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor kapitalforvaltning og fondsforvaltning enn innenfor utlånsvirksomhet.

Nordea er Nordens største bank med mer enn 10 millioner personkunder, 700.000 bedriftskunder og mer enn 30.000 medarbeidere. Banken har hovedkvarter i Helsinki og har kontorer i 20 land, hvor Danmark, Finland, Sverige og Norge er de viktigste markedene. Nordea er blant de ti største finansinstitusjonene i Europa. Nordea deler opp sine operasjoner i fire hovedforretningsområder; Personal Banking, Commerical and Business Banking, Wholesale Banking og Asset & Wealth Management. Totalt sett dekker disse forretningsområdene de fire bankfunksjonene som analyseres gjennom Etisk Bankguide. I tillegg kommer en rekke støttefunksjoner.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Nordea er medeier av nordiske kleskjeder som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Nordea har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Av bankene som er blitt undersøkt er Nordea imidlertid blant bankene som i minste grad har hatt en aktiv dialog med kleskjedene om temaet.

Gi beskjed til Nordea:

X

Bankens retningslinjer

Danske Bank oppnår en samlet totalscore på 60 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdet knyttet til arbeid mot korrupsjon, samt arbeidstakerrettigheter. Banken oppnår lavere score, likevel over 60 %, innenfor temaområdene menneskerettigheter, naturvern og biologiskmangfold, landbruk, skogbruk, olje og gass, samt energiproduksjon. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene klimaendringer, likestilling og kjønn, arbeid mot skatteunndragelser, våpen, gruvedrift, samt åpenhet og ansvar. Danske Bank har et forbedringspotensial når det gjelder sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft og henger etter gjennomsnittet av banksektoren slik den er målt i denne undersøkelsen. Banken har imidlertid gjort noen forbedringer siden i fjor. Danske Bank har strengere etiske retningslinjer innenfor sin fondsforvaltning enn innenfor andre virksomhetsområder.

Danske Bank er den tredje største banken på det norske markedet og en av de største bankene i Skandinavia. Banken har 2,7 millioner privatkunder, 211.000 små og mellomstore bedriftskunder og 2.000 store bedriftskunder. Danske Bank deler inn sine operasjoner i fire forretningsområder som til sammen dekker fire aktivitetene som analyseres i Etisk Bankguide. For Danske Bank er disse fire; Banking Nordic, Banking DK, Corporates & Institutions og Wealth Management. I tillegg til Skandinavia er Danske Bank tilstede i flere av verdens finanssentre som London, New York, Luxembourg, Dublin, og andre på viktige lokasjoner for Skandinavisk næringsliv som Tyskland, Russland, og Kina.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Danske Bank er medeier av nordiske kleskjeder som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Danske Bank har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Av bankene som er blitt undersøkt er Danske Bank imidlertid blant bankene som i minste grad har hatt en aktiv dialog med kleskjedene om temaet.

Gi beskjed til Danske Bank:

X

Scoringsintervaller

Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Vi står bak Etisk bankguide i Norge

  • forbrukerradet_logo.png
  • fivh.png

Økonomiske bidragsytere

 Etisk bankguide har mottatt økonomisk støtte fra det svenske Sida (Swedish International Development Cooperation Agency) og fra det norske Finansmarkedsfondet:

  

undefined         undefined

 

undefined

×