Slik rangeres din bank

Etisk bankguide er basert på en omfattende gjennomgang av bankenes retningslinjer, krav og policydokumenter.

Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har kontrollert hver enkelt bank innenfor 14 ulike temaområder som favner 271 ulike sjekkpunkter og fire virksomhetsområder, og har deretter utarbeidet scoringer for hver bank. Jo høyere score, jo bedre retningslinjer har bankene når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

En god policy er ofte en betingelse for god praksis, men ingen garanti. Gjennom egne tema- og casestudier vil vi sjekke hvorvidt bankenes retningslinjer følges opp i praksis. 

Oppdatert november 2019.

Bankens retningslinjer

Cultura Bank oppnår den høyeste samlede totalscoren av alle bankene med 98 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken oppnår maksimal score på 100 % innenfor hele ti temaområder: Menneskerettigheter, skatteunndragelser, arbeidstakerrettigheter, arbeid mot korrupsjon, naturvern og biologisk mangfold, våpen, jordbruk, skogbruk, olje og gass, samt energiproduksjon. De eneste temaområdene hvor Cultura Bank ikke oppnår full score er innenfor åpenhet og ansvar, likestilling og kjønn, samt klimaendringer. Av bankene har Cultura Bank de sterkeste bærekraftspolicyene og disse gjelder all bankaktivitet. Alle prosjekter og bedrifter må kunne sannsynliggjøre at de skaper økonomisk, sosial og miljømessig merverdi. Dette kommer forut for en konvensjonell vurdering av sikkerhet og prosjektøkonomi, som Cultura også foretar på linje med andre banker. Banken stiller samme krav til etikk og bærekraft til de bedriftene banken låner ut penger til, som til bankens egne finansielle investeringer.

Cultura Bank er Norges eneste bank som praktiserer full åpenhet på sine lånebøker, og alle har full innsikt i hvor banken plasserer kundenes penger.

Gi beskjed til Cultura Bank:

X

Bankens retningslinjer

Storebrand ender på en solid annenplass også i årets undersøkelse med en samlet totalscore på 82 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Storebrand oppnår maksimal score på 100 % innenfor temaområdet menneskerettigheter. Banken oppnår i tillegg over 80 % score innenfor de seks temaområdene arbeidstakerrettigheter, skogbruk, landbruk, arbeid mot korrupsjon, gruvedrift samt naturvern og biologisk mangfold. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken noe lavere score, likevel over 70%, knyttet til likestilling og kjønn, våpen, olje og gass, energiproduksjon, samt klimaendringer. Det eneste tematiske området hvor Storebrand scorer lavere enn 50 % er innen arbeid mot skatteunndragelser. Storebrand var tidlig ute med å implementere samfunnsansvar, etikk og bærekraft i sin fondsforvaltning, men var lenge ikke åpne om hverken svartelistede selskaper eller policy. De er nå blitt en av de mest transparente bankene når det gjelder å forklare forbrukerne om sitt arbeid innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft, både i egen virksomhet og når det gjelder bankens investeringer. Banken har en like streng policy til selskaper innenfor fondsforvaltning som til egne finansielle investeringer.

Storebrand er Norges største private finansforvalter og forvalter over 785 milliarder kroner. Storebrand er primært en pensjons- og forsikringstilbyder som også tilbyr banktjenester. Konsernet består av følgende forretningsområder; Storebrand Livsforsikring AS (inkludert det svenske datterselskapet SPP Pension & Forsikring AB), Storebrand Forsikring AS, Storebrand Asset Management AS og Storebrand Bank ASA. I løpet av 2018 ferdigstilte også Storebrand oppkjøpene av Skagen Fondene og Silver. Skagen Fondene skal i stor grad operere som et datterselskap med egen merkevare og profil.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Storebrand er medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Storebrand har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Av bankene som er blitt undersøkt er Storebrand imidlertid den banken som i størst grad har hatt en aktiv dialog med H&M om temaet.

Gi beskjed til Storebrand:

X

Bankens retningslinjer

KLP ender på en god tredjeplass også i årets undersøkelse med en samlet totalscore på 73 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Tredjeplassen må imidlertid banken denne gangen dele med to andre banker. KLP oppnår over 80 % score innenfor de fire temaområdene arbeidstakerrettigheter, arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter samt åpenhet og ansvar. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken lavere score knyttet til likestilling og kjønn, klimaendringer, naturvern, olje og gass, samt jordbruk. KLP som stor aktør innenfor pensjonsforvaltning, har tatt ansvar for å utvikle en bærekraftig virksomhet. KLP var tidlig ute med implementering av samfunnsansvar, etikk og bærekraft i sin daglig drift av fondsforvaltning, og er veldig åpne om ekskluderte selskaper, men har fremdeles forbedringspunkter når det gjelder å omtale mer nøyaktig sin policy. Banken har like streng policy til selskaper innenfor fondsforvaltning som til egne finansielle investeringer.

KLP er et gjensidig forsikringsselskap med 980 ansatte og som forvalter 745 milliarder kroner. KLPs datterselskaper inkluderer KLP Bedriftspensjon AS, KLP Skadeforsikring AS, KLP Eiendom AS, KLP Kapitalforvaltning AS, og KLP Forsikringsservice AS. I tillegg har KLP datterselskapet KLP Bankholding AS som igjen eier KLP Banken AS med datterselskapene KLP Kommunekreditt AS og KLP Boligkreditt AS.

En undersøkelse fra 2018 viser at KLP er medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. KLP har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Av bankene som er blitt undersøkt er KLP imidlertid blant bankene som i minste grad har hatt en aktiv dialog med H&M om temaet.

Gi beskjed til KLP:

X

Bankens retningslinjer

DNB oppnår en samlet totalscore på 73 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. DNB deler dermed tredjeplassen i årets undersøkelse med to andre banker. Høyest score oppnår Norges største bank innenfor temaområdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, likestilling, samt naturvern og biologisk mangfold. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken dårligst resultat innenfor temaområdene klimaendringer, åpenhet og ansvar, skatteunndragelser, samt energiproduksjon. Banken har gjort nevneverdige forbedringer siden i fjor og ligger høyere enn gjennomsnittet i bransjen, men har fortsatt forbedringspotensialer når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere policy til samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor fondsforvaltning enn innenfor kredittvirksomheten sin.

DNB er Norges største bank og har 2,1 millioner personkunder og over 9000 ansatte. Foruten støttefunksjoner er banken delt opp i forretningsområdene Personmarked, Bedriftsmarked, Storkunder og internasjonal, Wealth Management & Insurance og New Business, og dekker alle forretningsområdene i Etisk Bankguide. Staten er den største eieren i DNB med en eierandel på 34,3 prosent som forvaltes av Næringsdepartementet og en eierandel på 5,9 prosent gjennom Folketrygdfondet. Til sammen eier altså staten over 40 prosent av DNB. Internasjonalt er DNB store innen shipping, energi, fiskeri og havbruk. Banken har kontorer i flere land i EU, Amerika og Asia inkludert i finanssentrene London, New York, Luxembourg, og Singapore. 

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at DNB er medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. DNB har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer, men har vært i dialog med H&M om temaet lønnsforhold.

Gi beskjed til DNB:

X

Bankens retningslinjer

Sparebanken Vest oppnår en samlet totalscore på 73 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Sparebanken Vest deler dermed tredjeplassen i årets undersøkelse med to andre banker. Banken oppnår maksimal score på 100 % innenfor temaområdet våpen. I tillegg oppnår banken over 80 % score innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, arbeidstakerrettigheter, samt menneskerettigheter. I motsatt ende av skalaen oppnår banken dårligst resultat innenfor temaområder åpenhet og ansvar, klimaendringer, samt olje og gass. Banken har gjort nevneverdige forbedringer siden i fjor og ligger høyere enn gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr egne og tredjeparts fond som er investert i selskaper over hele verden. Det er dermed risiko for at banken finansiere selskaper som er involvert i alvorlig miljøødeleggelse og krenkelse av menneskerettigheter.

Sparebanken Vest er Norges største frittstående sparebank. Banken har hovedkontor i Bergen og har totalt 250.000 privatkunder og 15.000 bedriftskunder. Banken har totalt 34 kontorer og 750 ansatte. Sparebankens Vests datterselskaper inkluderer: Sparebanken Vest Boligkreditt, Eiendomsmegler Vest og Balder Betaling, og er største eier i tilknyttede selskaper Frende Forsikring, Norne Securities, Brage Finans, Verd Boligkreditt. 

Gi beskjed til Sparebanken Vest:

X

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 SR-Bank oppnår en samlet totalscore på 72 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Sparebank 1 SR-Bank er den banken som har størst økning i score fra i fjor til i år. Banken oppnår over 80 % score innenfor temaområdene naturvern og biologisk mangfold, arbeid mot korrupsjon, skogforvaltning, våpen, samt  menneskerettigheter. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken dårligst resultat innenfor temaområder som olje og gass, klimaendringer, gruvedrift, samt åpenhet og ansvar. Banken har gjort betydelige forbedringer siden i fjor og ligger høyere enn gjennomsnittet i bransjen. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr egne og tredjeparts fond som er investert i selskaper over hele verden. Det er dermed risiko for at banken finansiere selskaper som er involvert i alvorlig miljøødeleggelse og krenkelse av menneskerettigheter. 

Sparebank 1 SR-Bank er den nest største norske banken etter DNB, og har hovedkontor i Stavanger. Banken har 38 kontorer og 300.000 privatpersoner og bedrifter som kunder. Banken har også datterselskapene EiendomsMegler 1, SR-Forvaltning AS, Sparebank1 Regnskapshuset SR AS, SR-Boligkreditt AS, FinStart Nordic AS, og SR-Finans AS. Sparebank1 SR-Bank eier 19,5% av Sparebank1 Gruppen AS, og er følgelig blant de største eierne i ODIN fondene og andre SpareBank1 selskaper.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Sparebank 1 SR-Bank, gjennom sin fondsforvalter ODIN, var medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Sparebank 1 SR-Bank har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Sparebank 1 SR-Bank har imidlertid solgt sine aksjer i H&M.

Gi beskjed til SpareBank 1 SR-Bank:

X

Bankens retningslinjer

Sandnes Sparebank oppnår en samlet totalscore på 71 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, skatteunndragelser, samt våpen. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken dårligst resultat innenfor klimaendringer, likestilling og kjønn, samt åpenhet og ansvar. Sandnes Sparebank har gjort nevneverdige forbedringer tidligere og ligger litt over gjennomsnittet i bransjen. Banken har fortsatt et forbedringspotensiale når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har også strengere policy til samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor kredittvirksomheten sin enn innenfor fondsforvaltning. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden. Det er dermed risiko for at banken finansiere selskaper som er involvert i alvorlig miljøødeleggelse og krenkelse av menneskerettigheter.

Sandnes Sparebank er den største bank i Eika Alliansen og har om lag 42.000 privatkunder, 5.000 næringslivskunder. Banken har hovedkontor i Sandnes og avdelinger i Stavanger og Oslo. Banken eier 8,1% av Eika Gruppen og er således den største eieren i Eika Kapitalforvaltning.

Gi beskjed til Sandnes Sparebank:

X

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 Østlandet oppnår en samlet totalscore på 65 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene arbeid mot skatteunndragelser, menneskerettigheter, naturvern og biologisk mangfold, samt arbeid mot korrupsjon. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken dårligst resultat innenfor temaområder som gruvedrift, olje og gass, våpen, samt energiproduksjon. Sparebank 1 Østlandet har gjort nevneverdige forbedringer tidligere og ligger litt under gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. Banken har fortsatt et forbedringspotensiale når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere policy til samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor kredittvirksomheten sin enn innenfor fondsforvaltning. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden. Det er dermed risiko for at banken finansiere selskaper som er involvert i alvorlig miljøødeleggelse og krenkelse av menneskerettigheter. 

Sparebank 1 Østlandet har som flere andre sparebanker størstedelen av kundenes sparepenger plassert gjennom datterselskapet ODIN forvaltning. Det er derfor ODINs retningslinjer for forvaltning som er retningsgivende for poengsummene Sparebank 1 Østlandet får, til tross for at banken har egne retningslinjer for investeringer som er bedre. ODIN er i ferd med å utvikle egne retningslinjer og uttaler at de allerede har en investeringspolicy som følger Sparebank 1 Østlandets retningslinjer. Vi ønsker denne utviklingen velkommen. Dersom de nye retningslinjene til ODIN inneholder de samme elementene som i Sparebank 1 Østlandets retningslinjer for egne investeringer, eventuelt er strengere enn disse, innebærer dette at Sparebank 1 Østlandet og også andre sparebanker som har ODIN som sin største kapitalforvalter, får høyere score på flere områder som vurderes i Etisk Bankguide.

Sparebank1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har hovedkontor på Hamar. Totalt har banken 324.000 kunder og 1100 ansatte. Banken har datterselskapene EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS, EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS, Sparebank1 Finans Østlandet AS, og Sparebank 1 Regnskapshuset AS. Sparebank1 Østlandet eier 12,4% av Sparebank1 Gruppen og er med dette blant de større eierne i ODIN fondene og andre Sparebank1 selskaper.

 

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Sparebank 1 Østlandet, gjennom sin fondsforvalter ODIN, var medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Sparebank 1 Østlandet har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Sparebank 1 Østlandet har imidlertid solgt sine aksjer i H&M.

 

Gi beskjed til Sparebank 1 Østlandet:

X

Bankens retningslinjer

Sbanken oppnår en samlet totalscore på 64 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene arbeidstakerrettigheter, arbeid mot korrupsjon og våpen. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken dårligst resultat innenfor temaområdene skogbruk, klimaendringer, likestilling, samt åpenhet og ansvar. Sbanken oppnår til tross for fremgang en score som ligger litt under gjennomsnittet i bransjen. Dette skyldes at retningslinjene for egne investeringer ikke har en tydelig implementeringsstrategi, samt at banken ikke aktivt anvender retningslinjene innenfor kapitalforvaltning i eksterne fond som banken tilbyr.

Gi beskjed til Sbanken:

X

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 Nord-Norge oppnår en samlet totalscore på 59 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene arbeidstakerrettigheter, arbeid mot skatteunndragelser, menneskerettigheter, samt arbeid mot korrupsjon. I motsatt ende av skalaen oppnår banken dårligst resultater innenfor temaområder som naturvern og biologisk mangfold, gruvedrift, jordbruk, samt skogbruk. Sparebank 1 Nord-Norge har gjort store forbedringer siden i fjor, men ligger likevel noe lavere enn gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. Sparebank 1 Nord-Norge har fortsatt et forbedringspotensiale når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere policy til samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor kredittvirksomheten sin enn innenfor fondsforvaltning. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden. Det er dermed risiko for at banken finansiere selskaper som er involvert i alvorlig miljøødeleggelse og krenkelse av menneskerettigheter.

Sparebank 1 Nord-Norge har som flere andre sparebanker størstedelen av kundenes sparepenger plassert gjennom datterselskapet ODIN forvaltning. Det er derfor ODINs retningslinjer for forvaltning som er retningsgivende for poengsummene under forvaltning. Når disse retningslinjene forbedres og formuleres i et policydokument, vil med andre ord også sparebankenes poengsummer forbedres.

Sparebank 1 Nord-Norge har 350.000 personkunder og 40.000 bedriftskunder. Banken har totalt 38 kontorer.  Sparebank1 Nord-Norges datterselskaper er EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS, SpareBank1 Finans Nord-Norge AS, og SpareBank1 Regnskapshuset Nord-Norge AS. Banken eier 19,5 % av Sparebank1 Gruppen AS, og er følgelig blant de største eierne i ODIN fondene og andre SpareBank1 selskaper.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Sparebank 1 Nord-Norge, gjennom sin fondsforvalter ODIN, var medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Sparebank 1 Nord-Norge har et konkret krav om levelønn i sine retningslinjer på utlån til bedrifter, men ikke innen fondsforvaltning. Sparebank 1 Nord-Norge har imidlertid solgt sine aksjer i H&M.

Gi beskjed til SpareBank 1 Nord-Norge:

X

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 SMN oppnår en samlet totalscore på 58 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene arbeidstakerrettigheter, våpen, arbeid mot skatteunndragelser samt arbeid mot korrupsjon. I motsatt ende av skalaen oppnår banken dårligst resultater innenfor temaområder som skogbruk, klimaendringer, olje og gass, samt likestilling og kjønn. Sparebank 1 SMN har gjort nevneverdige forbedringer tidligere, men ligger noe lavere enn gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. Banken har fortsatt et forbedringspotensiale når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere policy til samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor kredittvirksomheten sin enn innenfor fondsforvaltning. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden. Det er dermed risiko for at banken finansiere selskaper som er involvert i alvorlig miljøødeleggelse og krenkelse av menneskerettigheter.

 

Sparebank 1 SMN har som flere andre sparebanker størstedelen av kundenes sparepenger plassert gjennom datterselskapet ODIN forvaltning. Det er derfor ODINs retningslinjer for forvaltning som er retningsgivende for poengsummene under forvaltning. Når disse retningslinjene forbedres og formuleres i et policydokument, vil med andre ord også sparebankenes poengsummer forbedres ytterligere.

Sparebank 1 SMN har hovedkontor i Trondheim og har totalt 200.000 privatkunder og 20.000 bedriftskunder. Banken har totalt 48 kontorer og 1400 ansatte. Sparebank1 SMNs datterselskaper inkluderer: EiendomsMegler 1 Midt-Norge, SpareBank1 Regnskapshuset SMN. SpareBank1 Finans Midt-Norge, SpareBank 1 Markets, SpareBank1 Kapitalforvaltning, og Konferansesenteret i SpareBank 1 SMN. Banken eier 19,5 % av SpareBank1 Gruppen og er således blant de største eierne i ODIN fondene og de andre SpareBank1 selskapene.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Sparebank 1 SMN, gjennom sin fondsforvalter ODIN, var medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Sparebank 1 SMN har et generelt krav om levelønn i sine retningslinjer på utlån til bedrifter, men ikke innen fondsforvaltning. Sparebank 1 SMN har imidlertid solgt sine aksjer i H&M.

Gi beskjed til SpareBank 1 SMN:

X

Bankens retningslinjer

Danske Bank oppnår en samlet totalscore på 57 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområder knyttet til arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter, og arbeidstakerrettigheter. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområder som likestilling, våpen, arbeid mot skatteunndragelser, samt klimaendringer. Danske Bank har et forbedringspotensiale når det gjelder sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft og henger etter gjennomsnittet av banksektoren slik den er målt i denne undersøkelsen. Banken har imidlertid gjort noen forbedringer siden i fjor. Danske Bank har strengere etiske retningslinjer innenfor sin fondsforvaltning enn innenfor andre virksomhetsområder.

Danske Bank er den tredje største banken på det norske markedet og en av de største bankene i Skandinavia. Banken har 2,7 millioner privatkunder, 211.000 små og mellomstore bedriftskunder og 2.000 store bedriftskunder. Danske Bank deler inn sine operasjoner i fire forretningsområder som til sammen dekker fire aktivitetene som analyseres i Etisk Bankguide. For Danske Bank er disse fire; Banking Nordic, Banking DK, Corporates & Institutions og Wealth Management. I tillegg til Skandinavia er Danske Bank tilstede i flere av verdens finanssentre som London, New York, Luxembourg, Dublin, og andre på viktige lokasjoner for Skandinavisk næringsliv som Tyskland, Russland, og Kina.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Danske Bank er medeier av nordiske kleskjeder som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Danske Bank har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Av bankene som er blitt undersøkt er Danske Bank imidlertid blant bankene som i minste grad har hatt en aktiv dialog med kleskjedene om temaet.

Gi beskjed til Danske Bank:

X

Bankens retningslinjer

Handelsbanken oppnår en samlet totalscore på 55 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår Handelsbanken innenfor temaområdene menneskerettigheter, arbeid mot korrupsjon og arbeidstakerrettigheter. I motsatt ende av skalaen oppnår banken dårligst resultater innenfor temaområdene skatteunndragelser, jordbruk samt likestilling og kjønn. Handelsbanken kan vise til en begrenset forbedring av sine retningslinjer de siste fire årene, og har et forbedringspotensial når det gjelder sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken henger etter gjennomsnittet av banksektoren slik den er målt i denne undersøkelsen. Handelsbanken har de siste årene blitt sjekket av Fair Finance Guide i Sverige, som er søsterorganisasjonen til Etisk Bankguide i Norge. Banken har strengere policy til selskaper innenfor fondsforvaltning enn innenfor øvrige virksomhetsområder.

Handelsbanken er en av Skandinavias største banker og regner Sverige, Finland, Danmark, Norge, Nederland og Storbritannia som sine hjemmemarkeder. Banken har en sterkt desentralisert struktur hvor hvert marked i stor grad styres lokalt. Handelsbanken deler grovt opp sine tjenester i Handel & E-Tjänster, Handelsbanken International, Markets & Asset Management og Pension & Life , som til sammen dekker alle forretningsaktivitetene som analyseres i Etisk Bankguide. I tillegg har Handelsbanken en rekke datterselskaper innen eksempelvis fondsforvaltning og forsikring. 

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Handelsbanken er medeier av nordiske kleskjeder som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Handelsbanken har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Av bankene som er blitt undersøkt er Handelsbanken imidlertid blant bankene som i minste grad har hatt en aktiv dialog med kleskjedene om temaet.

Gi beskjed til Handelsbanken:

X

Bankens retningslinjer

Nordea oppnår en samlet totalscore på 51 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Nordea havner dermed sist i årets undersøkelse. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter, samt arbeidstakerrettigheter. I motsatt ende av skalaen oppnår banken dårligst resultater innenfor temaområdene jordbruk, naturvern og biologisk mangfold, og skogbruk. Nordea har et forbedringspotensial når det gjelder sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft og henger etter gjennomsnittet av banksektoren slik den er målt i denne undersøkelsen. Nordea har noe strengere retningslinjer når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor kapitalforvaltning og fondsforvaltning enn innenfor utlånsvirksomhet.

Nordea er Nordens største bank med mer enn 10 millioner personkunder, 700.000 bedriftskunder og mer enn 30.000 medarbeidere. Banken har hovedkvarter i Helsinki og har kontorer i 20 land, hvor Danmark, Finland, Sverige og Norge er de viktigste markedene. Nordea er blant de ti største finansinstitusjonene i Europa. Nordea deler opp sine operasjoner i fire hovedforretningsområder; Personal Banking, Commerical and Business Banking, Wholesale Banking og Asset & Wealth Management. Totalt sett dekker disse forretningsområdene de fire bankfunksjonene som analyseres gjennom Etisk Bankguide. I tillegg kommer en rekke støttefunksjoner.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Nordea er medeier av nordiske kleskjeder som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Nordea har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Av bankene som er blitt undersøkt er Nordea imidlertid blant bankene som i minste grad har hatt en aktiv dialog med kleskjedene om temaet.

Gi beskjed til Nordea:

X

Skåringsintervaller

Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Vi står bak Etisk bankguide i Norge

  • forbrukerradet_logo.png
  • fivh.png

Økonomiske bidragsytere

 Etisk bankguide har mottatt økonomisk støtte fra det svenske Sida (Swedish International Development Cooperation Agency) og fra det norske Finansmarkedsfondet:

  

undefined         undefined

 

undefined

×