Om oss

Om Etisk bankguide
Organisasjonene bak
Økonomiske bidragsytere
Metode
Spørsmål og svar
Mulige påstander fra bankene
Om Etisk bankguide

Om Etisk bankguide

 


Etisk bankguide i Norge er et samarbeid mellom Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet. 

Framtiden i våre hender er Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjon, som jobber for etisk og miljøvennlig forbruk og en mer rettferdig fordeling av jordas ressurser.

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning.

Etisk bankguide er en del av det internasjonale initiativet Fair Finance International, som skal gi forbrukere, organisasjoner og myndigheter innsyn i hvordan bankene forholder seg til viktige temaer innenfor etikk og bærekraft. 

Via hjemmesiden til Etisk bankguide skal norske forbrukere enkelt kunne sjekke sin egen bank, og sammenligne resultater og score mellom banker. Egne linker gjør det mulig å sende meldinger til bankene om at man enten er fornøyd eller misfornøyd med resultatene, og Etisk bankguide skal også kunne være første steg på veien dersom man ønsker å bytte til en annen bank.

Basert på en internasjonal metode som er i bruk i flere land kartlegger vi retningslinjene og policydokumentene til de største bankene som har virksomhet i Norge. Kartleggingen gir deretter grunnlag for utarbeidelse av en score som viser hvordan de enkelte bankene oppfyller krav til samfunnsansvar, både sammenlagt og innenfor ulike temaer. Gjennom egne tema- og casestudier vil vi løpende sjekke hvorvidt bankenes retningslinjer følges opp i praksis. Vi kartlegger i tillegg også en alternativ bank samt noen mindre banker som særlig har spesialisert seg på etikk og bærekraft i sin fondsforvaltning.

Etisk bankguide i Norge presenterte resultater til banker med virksomhet i Norge første gang i 2016. Mens 13 banker ble sjekket i 2016, ble antallet utvidet til 15 banker i 2017. I forbindelse med undersøkelsene i 2018, 2019 og 2020 er 14 banker blitt sjekket. Den norske guiden er en av to som inneholder flest antall banker av alle de ti landene som foreløpig er med i FFI-nettverket. 

Fair Finance International ble etablert i Nederland i 2009, og har hatt stor betydning for utviklingen av bærekraftsarbeidet i nederlandske banker. Ved utgangen av 2018 var initiativet utvidet til å omfatte i alt elleve land: Belgia, Brasil, Frankrike, India, Indonesia, Japan, Nederland, Norge, Sverige, Thailand og Tyskland. Det er ventet at flere land vil slutte seg til nettverket de kommende årene. 

 

Organisasjonene bak
Økonomiske bidragsytere

 

Etisk bankguide har mottatt økonomisk støtte fra det svenske Sida (Swedish International Development Cooperation Agency) og fra det norske Finansmarkedsfondet:

 

 

undefined         undefined

 

undefined

 

Metode

Metode

  


Etisk bankguide gransker bankenes arbeid med etikk og bærekraft og da særlig knyttet til investeringer, det vil si hvordan selskaper og virksomheter som bankene investerer i og låner ut penger til påvirker mennesker og miljø rundt seg. Etisk bankguide har sammenstilt de viktigste internasjonale standardene og konvensjonene innenfor bærekraft og sosial ansvar, og måler i hvilken grad de enkelte bankene forplikter seg til å følge disse prinsippene. Granskningen fører til at hver enkelt bank oppnår en egen score både sammenlagt og tematisk, og måten dette gjøres på er i henhold til den metoden som er utviklet av Fair Finance International. Denne metoden brukes likt i alle land som er en del av FFI-nettverket. Hjemmesiden til Fair Finance International finner du her: http://fairfinanceguide.org/.


To kartleggingsprosesser

1. Retningslinjer 

Bankenes skriftlige retningslinjer og krav som de selv oppgir at alle investeringer skal tilfredsstille blir grundig kartlagt. Bankenes policydokumenter sjekkes deretter opp imot en rekke viktige internasjonale standarder og konvensjoner. Desto flere prinsipper bankene tydelig erklærer at de etterfølger, desto flere poeng og bedre score oppnås. Hver bank kartlegges innenfor hvert enkelt hovedtema, og karakter gis i form av en scoreprosent som ligger mellom 0 og 100. 

For å få poeng må bankene være tydelige, det holder ikke med generelle og uforpliktende formuleringer. Eksempler på prinsipper som det sjekkes om bankene følger er blant annet FNs Global Compact, OECDs retningslinjer og Ekvatorprinsippene. Kartleggingen av bankenes retningslinjer gjøres en gang i året, og resultatene offentliggjøres og presenteres hver høst.

På nettsiden til Etisk bankguide er bankenes score både sammenlagt og tematisk angitt ved hjelp av fargelagte liggende kolonner. Jo lengre kolonne, desto bedre score. Grønn betyr at banken oppnår svært god score, gul betyr god, oransje betyr middels, rød betyr dårlig, og lilla betyr svært dårlig score.

Les mer om resultatet av kartleggingen med detaljert score for alle bankene i 2018-undersøkelsen under Publikasjoner. 

2. Praksis 

For å kontrollere at bankene følger sine egne retningslinjer og krav gjøres det egne undersøkelser hvert år om bankenes utlåns- og investeringspraksis. Hvis en slik undersøkelse viser at en eller flere banker ikke følger sine egne retningslinjer vil dette bli tydelig markert på hjemmesiden til Etisk bankguide. Dermed varsles forbrukerne om at de ikke utelukkende kan stole på det banken(e) selv oppgir i sine skriftlige retningslinjer. Forbrukerne kan også laste ned og selv lese rapportene som sjekker bankenes praksis.


Kartleggingsmetoden er utviklet av det nederlandske konsulentselskapet Profundo i samarbeid med organisasjonene som står bak Fair Finance Guide International. Les mer om  granskningsmetoden

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

 


Hvorfor finner jeg ikke min bank i guiden?

Det er et stort arbeid forbundet med å analysere retningslinjene til bankene. I forbindelse med oppstarten av guiden i Norge valgte vi å konsentrere oss om de største norske bankene samt flere av de bankene som allerede var med i den svenske utgaven (Fair Finance Guide Sverige) og som har virksomhet i Norge. I tillegg har vi tatt med noen alternative banker for å vise spennet i det arbeidet som gjøres med etikk og bærekraft. 

De kommende årene har vi ambisjoner om å gradvis utvide Etisk bankguide og kartlegge enda flere banker som har virksomhet i Norge. 

 

Hvilke banker har blitt sjekket siden oppstarten?

Etisk bankguide ble lansert i 2016, og omfattet i oppstartsåret følgende 13 banker: Cultura Bank, Danske Bank, DNB, Handelsbanken, KLP (Kommunal Landspensjonskasse), Nordea, Sparebanken Hedmark, SpareBank1 Nord-Norge, SpareBank1 SMN, SpareBank1 SR-Bank, Sparebanken Vest, Storebrand og Swedbank. 

Fra og med 2017 ble guiden utvidet med tre helt nye banker: Sbanken, Gjensidige Bank og Sandnes Sparebank. Samtidig skjedde det noen endringer for to av bankene som var med i oppstartsåret 2016: Sparebanken Hedmark som var med i 2016 fusjonerte i 2017 med SpareBank 1 Oslo og Akershus. Navnet på den nye sammenslåtte banken ble SpareBank 1 Østlandet, og banken ble tatt med i guiden fra og med 2017. Swedbank var også med i 2016, men faset ut sin personkundevirksomhet i Norge i 2017 og ble dermed ikke tatt med videre. Antallet banker som ble sjekket i 2017 endte derfor på 15. 

I 2018 omfattet guiden 14 banker, én mindre enn i 2017. Bakgrunnen for reduksjonen var at Gjensidige Bank ble kjøpt opp av Nordea i 2018, og fordi Gjensidiges bankkunder i løpet av 2019 ble overført til Nordea. Gjensidige Bank ble derfor ikke tatt med videre i 2018.

I 2019 og 2020 omfatter guiden de samme 14 bankene som var med i 2018: Cultura Bank, Danske Bank, DNB, Handelsbanken, KLP (Kommunal Landspensjonskasse), Nordea, Sandnes Sparebank, Sbanken, SpareBank1 Nord-Norge, SpareBank1 SMN, SpareBank1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank1 Østlandet og Storebrand.

Den norske guiden inneholder flest antall banker av alle de ni landene som er med i FFI-nettverket. 

I januar 2021 ble Etisk pensjonsguide etablert som en tvilling til bankguiden. Etisk pensjonsguide omfatter i oppstartsåret fire pensjonsforetak: Storebrand, DNB, KLP og Nordea. 

 

Hvem har utviklet metoden som ligger bak kartleggingen av bankene?

Svar: Fair Finance Guide International har utviklet metoden sammen med organisasjonene som står bak initiativet og det nederlandske konsulentselskapet  Profundo. Kartleggingsmetoden ble opprinnelig utviklet i Nederland over en periode på fem år. Metoden evalueres ca. annethvert år.

 

Hvorfor er ikke fondsselskaper og pensjonsfond tatt med?

Svar: Bankenes egne fondsselskaper inngår i kartleggingen. I fremtiden tar FFG sikte på å utvide kartleggingen til å omfatte flere finansaktører, herunder også rene fondsselskaper, pensjonsfond og forsikringsselskaper.

 

Hva menes med bankenes investeringer?

Svar: Bankenes investeringer handler blant annet om hvordan bankenes fondsselskaper investerer i aksjer og andre verdipapirer.

 

Hva menes med bankenes utlån?

Svar: Utlån handler blant annet om hvordan banken reinvesterer og låner ut de pengene som står på din sparekonto. Dette skjer for eksempel gjennom utlån til ulike selskaper og investeringsprosjekter.

Mulige påstander fra bankene

Mulige påstander fra bankene

 


«Vi er mye bedre i praksis.»

Bankene er sjelden bedre i praksis enn de hevder å være i sine skriftlige retningslinjer. Våre casestudier viser at det tvert imot kan være motsatt, nemlig at bankene kan ha gode retningslinjer men at de ikke alltid følger egne krav i praksis.

Etisk bankguide publiserer undersøkelser om retningslinjer og poliucydokumenter, men gransker også bankenes investeringer og utlån løpende gjennom egne casestudier for å sjekke hvorvidt de har en praksis som stemmer overens med retningslinjene.

 

«Vi har flere og tydeligere retningslinjer om samfunnsansvar, etikk og bærekraft som vi ikke har publisert.»

Ifølge FNs veiledende prinsipper om åpenhet så er det ikke tilstrekkelig å ha interne retningslinjer som ingen kjenner til. Retningslinjer skal publiseres åpent slik at alle interessenter kan få tilgang til dem. Retningslinjene må også være tydelig formulert slik at det ikke oppstår uklarheter, og slik at kravene kan følges opp i praksis. I løpet av kartleggingsprosessen får bankene også anledning til å kommentere og komplementere resultatene. Dette er en sikkerhetsventil som skal bidra til å sikre at vi fanger opp alle relevante retningslinjer og for å rydde opp i eventuelle misforståelser om innholdet i retningslinjene.

 

«Vi er ikke aktive innenfor alle de områdene som kartlegges, og derfor kan vi heller ikke oppnå en høy poengsum.»

Kartleggingen av bankene skjer innenfor områder og temaer der banken har aktivitet. Dersom banken ikke har noen aktivitet innenfor et område eller tema er det heller ikke påkrevet med noen egen policy på området. Innenfor de områdene hvor banken enten er tilstede gjennom fondsinvesteringer, prosjektfinansiering eller utlån så kreves det imidlertid at slik virksomhet skal følge relevante internasjonale standarder og krav knyttet til bærekraft, etikk og samfunnsansvar. Dette er i henhold til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer, som forutsetter at slikt ansvarsarbeid integreres i bankenes aktiviteter.

Vi står bak Etisk bankguide i Norge

  • forbrukerradet_logo.png
  • fivh.png

×