Slik rangeres din bank

Etisk bankguide er basert på en omfattende gjennomgang av bankenes retningslinjer, krav og policydokumenter.

Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har kontrollert hver enkelt bank innenfor 14 ulike temaområder som favner 271 ulike sjekkpunkter og fire virksomhetsområder, og har deretter utarbeidet scoringer for hver bank. Jo høyere score, jo bedre retningslinjer har bankene når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

En god policy er ofte en betingelse for god praksis, men ingen garanti. Gjennom egne tema- og casestudier vil vi sjekke hvorvidt bankenes retningslinjer følges opp i praksis.

Oppdatert januar 2019.

Bankens retningslinjer

Cultura Bank oppnår den høyeste samlede totalscoren av alle bankene med 98 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken oppnår maksimal score på 100 % innenfor hele ti temaområder: Menneskerettigheter, skatteunndragelser, arbeidstakerrettigheter, arbeid mot korrupsjon, naturvern og biologisk mangfold, våpen, jordbruk, skogbruk, olje og gass, samt energiproduksjon. De eneste temaområdene hvor Cultura Bank ikke oppnår full score er innenfor åpenhet og ansvar, likestilling og kjønn, samt klimaendringer. Av bankene har Cultura Bank gjennomgående de sterkeste retningslinjene. Alle prosjekter og bedrifter må kunne sannsynliggjøre at de skaper økonomisk, sosial og miljømessig merverdi. Banken stiller samme krav til etikk og bærekraft til de bedriftene banken låner ut penger til, som til bankens egne finansielle investeringer. Cultura Bank er imidlertid ikke aktiv innenfor fondsforvaltning.

Gi beskjed til Cultura Bank:

X

Bankens retningslinjer

Storebrand ender på en solid annenplass også i årets undersøkelse med en samlet totalscore på 81 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Storebrand oppnår maksimal score på 100 % innenfor temaområdet menneskerettigheter. Banken oppnår i tillegg over 80 % score innenfor de seks temaområdene arbeidstakerrettigheter, skogbruk, jordbruk, arbeid mot korrupsjon, gruvedrift samt naturvern og biologisk mangfold. I motsatt ende av skalaen oppnår banken noe lavere score innenfor noen få temaområder, men ender likevel over 70 % knyttet til likestilling og kjønn samt klimaendringer. Det eneste temaområdet hvor Storebrand scorer lavere enn 50 % er innenfor temaområdet arbeid mot skatteunndragelser. Storebrand var tidlig ute med å implementere samfunnsansvar, etikk og bærekraft i sin fondsforvaltning, men var lenge ikke åpne om hverken svartelistede selskaper eller retningslinjer. De er nå blitt en av de mest transparente bankene når det gjelder å opplyse forbrukerne om sitt arbeid med samfunnsansvar, etikk og bærekraft, både i egen virksomhet og i bankens investeringer. Banken har like streng policy til selskaper innenfor fondsforvaltning som til egne finansielle investeringer.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Storebrand er medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Storebrand har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Av bankene som er blitt undersøkt er Storebrand imidlertid den banken som i størst grad har hatt en aktiv dialog med H&M om temaet.

Gi beskjed til Storebrand:

X

Bankens retningslinjer

KLP ender på en god tredjeplass også i årets undersøkelse med en samlet totalscore på 72 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. KLP oppnår over 80 % score innenfor de fire temaområdene arbeidstakerrettigheter, arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter samt åpenhet og ansvar. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken noe lavere score knyttet til likestilling og kjønn, klimaendringer, olje og gass, samt jordbruk. KLP har som en svært stor aktør innenfor pensjonsforvaltning tatt ansvar for å utvikle en bærekraftig virksomhet. KLP var tidlig ute med implementering av samfunnsansvar, etikk og bærekraft i sin daglige drift knyttet til fondsforvaltning, og er også veldig åpne om hvilke selskaper som er ekskludert fra deres investeringsunivers. KLP har like strenge retningslinjer til selskaper innenfor fondsforvaltning som til egne finansielle investeringer.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at KLP er medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. KLP har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Av bankene som er blitt undersøkt er KLP imidlertid blant bankene som i minste grad har hatt en aktiv dialog med H&M om temaet.

Gi beskjed til KLP:

X

Bankens retningslinjer

DNB oppnår en samlet totalscore på 67 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår Norges største bank innenfor temaområdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, arbeid mot korrupsjon, samt våpen. I motsatt ende av skalaen oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene skatteunndragelser, likestilling og kjønn, klimaendringer samt energiproduksjon. Banken har gjort betydelige forbedringer siden i fjor og ligger høyere enn gjennomsnittet i bransjen, men har likevel et visst forbedringspotensial når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard om samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere retningslinjer innenfor fondsforvaltning enn innenfor kredittvirksomhet.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at DNB er medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. DNB har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer, men har vært i dialog med H&M om temaet lønnsforhold.

Gi beskjed til DNB:

X

Bankens retningslinjer

Sparebanken Vest oppnår en samlet totalscore på 66 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken oppnår maksimal score på 100 % innenfor temaområdet våpen. I tillegg oppnår banken svært høy score innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, arbeidstakerrettigheter, samt arbeid mot skatteunndragelser. I motsatt ende av skalaen oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene åpenhet og ansvar, klimaendringer, likestilling og kjønn, samt olje og gass. Banken har gjort betydelige forbedringer siden i fjor og ligger høyere enn gjennomsnittet i bransjen. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr egne fond og tredjepartsfond som er investert i selskaper over hele verden.

Gi beskjed til Sparebanken Vest:

X

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 Østlandet oppnår en samlet totalscore på 61 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene arbeid mot skatteunndragelser, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, samt arbeid mot korrupsjon. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene gruvedrift, olje og gass, våpen, samt klimaendringer. Sparebank 1 Østlandet har gjort betydelige forbedringer siden i fjor og ligger over gjennomsnittet i bransjen. Banken har fortsatt et forbedringspotensial når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere retningslinjer innenfor kredittvirksomhet enn innenfor fondsforvaltning. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjepartsfond som er investert i selskaper i hele verden.  

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Sparebank 1 Østlandet, gjennom sin fondsforvalter ODIN, var medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Sparebank 1 Østlandet har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Sparebank 1 Østlandet har imidlertid solgt sine aksjer i H&M.

 

Gi beskjed til Sparebank 1 Østlandet:

X

Bankens retningslinjer

Sandnes Sparebank oppnår en samlet totalscore på 61 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene våpen, skatteunndragelser, samt olje og gass. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor klimaendringer, likestilling og kjønn, samt åpenhet og ansvar. Sandnes Sparebank har gjort betydelige forbedringer siden i fjor og ligger over gjennomsnittet i bransjen. Banken har likevel et forbedringspotensial når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere retningslinjer innenfor kredittvirksomheten enn innenfor fondsforvaltning. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjepartsfond som er investert i selskaper i hele verden.

Gi beskjed til Sandnes Sparebank:

X

Bankens retningslinjer

Sbanken oppnår en samlet totalscore på 59 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene menneskerettigheter, arbeid mot korrupsjon og våpen. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene skogbruk, jordbruk  samt åpenhet og ansvar. Sbanken oppnår en score som ligger rundt gjennomsnittet i bransjen, og har omfattende retningslinjer knyttet til egne investeringer som banken også anvender innen kapitalforvaltning i dialog med forvaltere av fond som banken tilbyr.

Gi beskjed til Sbanken:

X

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 SMN oppnår en samlet totalscore på 54 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene arbeidstakerrettigheter, våpen, arbeid mot skatteunndragelser samt arbeid mot korrupsjon. I motsatt ende av skalaen oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene skogbruk, klimaendringer, olje og gass, samt likestilling og kjønn. Sparebank 1 SMN har gjort forbedringer siden i fjor men ender likevel litt lavere enn gjennomsnittet i denne undersøkelsen. Banken har fortsatt et forbedringspotensial når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere retningslinjer innenfor kredittvirksomhet sin enn innenfor fondsforvaltning. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjepartsfond som er investert i selskaper i hele verden.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Sparebank 1 SMN, gjennom sin fondsforvalter ODIN, var medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Sparebank 1 SMN har et generelt krav om levelønn i sine retningslinjer på utlån til bedrifter, men ikke innen fondsforvaltning. Sparebank 1 SMN har imidlertid solgt sine aksjer i H&M.

Gi beskjed til SpareBank 1 SMN:

X

Bankens retningslinjer

Handelsbanken oppnår en samlet totalscore på 54 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår Handelsbanken innenfor temaområdene menneskerettigheter, arbeid mot korrupsjon og arbeidstakerrettigheter. I motsatt ende av skalaen oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene skatteunndragelser, jordbruk samt likestilling og kjønn. Handelsbanken har et forbedringspotensial når det gjelder sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft, men kan vise til en gradvis forbedring av sine retningslinjer de siste fire årene. Handelsbanken har de siste årene blitt sjekket av Fair Finance Guide i Sverige, som er søsterorganisasjonen til Etisk Bankguide i Norge. Banken har strengere retningslinjer til selskaper innenfor fondsforvaltning enn innenfor øvrige virksomhetsområder.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Handelsbanken er medeier av nordiske kleskjeder som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Handelsbanken har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Av bankene som er blitt undersøkt er Handelsbanken imidlertid blant bankene som i minste grad har hatt en aktiv dialog med kleskjedene om temaet.

Gi beskjed til Handelsbanken:

X

Bankens retningslinjer

Danske Bank oppnår en samlet totalscore på 52 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområder knyttet til arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. I motsatt ende av skalaen oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene våpen, arbeid mot skatteunndragelser, samt klimaendringer. Danske Bank har et forbedringspotensial når det gjelder sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft og henger litt etter gjennomsnittet av banksektoren slik den er målt i denne undersøkelsen. Banken har imidlertid gjort betydelige forbedringer siden i fjor, og da særlig innenfor temaområdene naturvern og biologisk mangfold, klimaendringer og energiproduksjon. Danske Bank har strengere etiske retningslinjer innenfor sin fondsforvaltning enn innenfor andre virksomhetsområder.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Danske Bank er medeier av nordiske kleskjeder som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Danske Bank har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Av bankene som er blitt undersøkt er Danske Bank imidlertid blant bankene som i minste grad har hatt en aktiv dialog med kleskjedene om temaet.

Gi beskjed til Danske Bank:

X

Bankens retningslinjer

Nordea oppnår en samlet totalscore på 47 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter samt arbeidstakerrettigheter. I motsatt ende av skalaen oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene jordbruk, likestilling og kjønn, og skogbruk. Banken har et forbedringspotensial når det gjelder sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft og henger litt etter gjennomsnittet av banksektoren slik den er målt i denne undersøkelsen. Nordea er den eneste banken som har valgt å ikke samarbeide med Fair Finance Guide Sverige, søsterorganisasjonen til Etisk bankguide i Norge, som har sjekket Nordeas retningslinjer de siste fire årene. Nordea har noe strengere retningslinjer når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor kapitalforvaltning og fondsforvaltning enn innenfor utlånsvirksomhet.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Nordea er medeier av nordiske kleskjeder som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Nordea har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Av bankene som er blitt undersøkt er Nordea imidlertid blant bankene som i minste grad har hatt en aktiv dialog med kleskjedene om temaet.

Gi beskjed til Nordea:

X

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 SR-Bank oppnår en samlet totalscore på 35 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, våpen, menneskerettigheter, samt arbeiderrettigheter. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene jordbruk, likestilling og kjønn, samt naturvern og biologisk mangfold. Sparebank 1 SR-Bank har samlet sett en mer begrenset tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft enn de fleste øvrige bankene i undersøkelsen og ender dermed også en del lavere enn gjennomsnittet. Banken har begrenset informasjon om etikk og bærekraft både i årsrapportene og på sine nettsider, og har ikke tilstrekkelig åpenhet om sitt arbeid på dette området. Sparebank 1 SR-Bank har fortsatt et forbedringspotensial når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard om samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere retningslinjer innenfor kredittvirksomhet enn innenfor fondsforvaltning. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjepartsfond som er investert i selskaper i hele verden.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Sparebank 1 SR-Bank, gjennom sin fondsforvalter ODIN, var medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Sparebank 1 SR-Bank har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Sparebank 1 SR-Bank har imidlertid solgt sine aksjer i H&M.

Gi beskjed til SpareBank 1 SR-Bank:

X

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 Nord-Norge oppnår en samlet totalscore på 34 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene arbeidstakerrettigheter, arbeid mot skatteunndragelser, våpen, samt arbeid mot korrupsjon. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene naturvern og biologisk mangfold, jordbruk, skogbruk, samt likestilling og kjønn. Sparebank 1 Nord-Norge har samlet sett en mer begrenset tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft enn de fleste øvrige bankene i undersøkelsen og ender dermed også en del lavere enn gjennomsnittet. Banken har begrenset informasjon om etikk og bærekraft i årsrapportene og på sine nettsider, og har ikke tilstrekkelig åpenhet om sitt arbeid på dette området. Sparebank 1 Nord-Norge har et forbedringspotensial når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere retningslinjer innenfor kredittvirksomhet enn innenfor fondsforvaltning. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjepartsfond som er investert i selskaper i hele verden.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Sparebank 1 Nord-Norge, gjennom sin fondsforvalter ODIN, var medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Sparebank 1 Nord-Norge har et konkret krav om levelønn i sine retningslinjer på utlån til bedrifter, men ikke innen fondsforvaltning. Sparebank 1 Nord-Norge har imidlertid solgt sine aksjer i H&M.

Gi beskjed til SpareBank 1 Nord-Norge:

X

Skåringsintervaller

Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Vi står bak Etisk bankguide i Norge

  • forbrukerradet_logo.png
  • fivh.png

Økonomiske bidragsytere

 Etisk bankguide har mottatt økonomisk støtte fra det svenske Sida (Swedish International Development Cooperation Agency) og fra det norske Finansmarkedsfondet:

  

undefined         undefined

 

undefined

×