Om metoden

Etisk bankguide gransker bankenes arbeid med etikk og bærekraft, særlig knyttet til investeringer, det vil si hvordan selskaper og virksomheter som bankene investerer i og låner ut penger til påvirker mennesker og miljø rundt seg. Etisk bankguide har sammenstilt de viktigste internasjonale standardene og konvensjonene innenfor bærekraft og sosial ansvar, og måler i hvilken grad de enkelte bankene forplikter seg til å følge disse prinsippene. Granskningen fører til at hver enkelt bank oppnår en egen score både sammenlagt og tematisk, og måten dette gjøres på er i henhold til den metoden som er utviklet av Fair Finance International. Denne metoden brukes likt i alle land som er en del av FFI-nettverket. Les mer på hjemmesiden til Fair Finance International.


To kartleggingsprosesser

1. Retningslinjer

Bankenes skriftlige retningslinjer og krav som de selv oppgir at alle investeringer skal tilfredsstille blir grundig kartlagt. Bankenes policydokumenter sjekkes deretter opp imot en rekke viktige internasjonale standarder og konvensjoner. Desto flere prinsipper bankene tydelig erklærer at de etterfølger, desto flere poeng og bedre score oppnås. Hver bank kartlegges innenfor hvert enkelt hovedtema, og karakter gis i form av en scoreprosent som ligger mellom 0 og 100.

For å få poeng må bankene være tydelige, det holder ikke med generelle og uforpliktende formuleringer. Eksempler på prinsipper som det sjekkes om bankene følger er blant annet FNs Global Compact, OECDs retningslinjer og Ekvatorprinsippene. 

På nettsiden til Etisk bankguide er bankenes score både sammenlagt og tematisk angitt ved hjelp av fargelagte liggende kolonner. Jo lengre kolonne, desto bedre score. Grønn betyr at banken oppnår svært god score, gul betyr god, oransje betyr middels, rød betyr dårlig, og lilla betyr svært dårlig score.

Les mer om resultatet av kartleggingen med detaljert score for alle bankene i 2023-undersøkelsen under Publikasjoner

2. Praksis

For å kontrollere at bankene følger sine egne retningslinjer og krav gjøres det egne undersøkelser om bankenes utlåns- og investeringspraksis. Hvis en slik undersøkelse viser at en eller flere banker ikke følger sine egne retningslinjer vil dette bli tydelig markert på hjemmesiden til Etisk bankguide. Dermed varsles forbrukerne om at de ikke utelukkende kan stole på det banken(e) selv oppgir i sine skriftlige retningslinjer. Forbrukerne kan også laste ned og selv lese rapportene som sjekker bankenes praksis.


Kartleggingsmetoden er utviklet av det nederlandske konsulentselskapet Profundo i samarbeid med organisasjonene som står bak Fair Finance Guide International. Les mer om granskningsmetoden.