Likestilling

Likestilling handler om at kvinner og menn skal ha like muligheter, og at ingen skal utsettes for diskriminering på bakgrunn av kjønn. Tradisjonelle kjønnsrollemønstre har dessverre bidratt til at sysselsettingen blant kvinner er lavere enn for menn, at kvinner ofte jobber i mer sårbare yrker, at kvinner gjennomgående tjener mindre enn menn, at det er færre kvinner i toppstillinger, og at fattigdomsgraden blant enslige kvinner er høyere enn blant menn både i utviklede og i mindre utviklede land.

Gode retningslinjer innenfor temaområdet likestilling innebærer derfor at bankene blant annet krever at selskaper som bankene finansierer har nulltoleranse når det gjelder alle former for kjønnsdiskriminering med hensyn til ansettelse og yrke, inkludert verbal, fysisk og seksuell trakassering. Bankene kan også selv fremme likestilling ved å tilby alle sine ansatte målrettet faglig utvikling, ved å fremme lik adgang for kvinner til toppledelsen og ved å praktisere lik lønn for likt arbeid. Bankene kan også kreve det samme av selskaper det investeres i eller som det lånes ut penger til. Det bør være selvsagt at kvinner skal ha adgang til toppstillinger og at menn og kvinner tjener likt i lignende stillinger og med tilsvarende arbeidserfaring.