Olje og gass

Utvinning, produksjon og foredling knyttet til fossile energikilder er en viktig bidragsyter til miljøødeleggelser og klimagassutslipp. Oljeplattformer, produksjonsanlegg og raffinerier bidrar til utslipp både til lands, til vanns og til luften.

Etter hvert som eksisterende olje- og gassfelt blir tømt for ressurser, åpnes det opp nye felt i stadig mer krevende områder. Mange selskaper ønsker blant annet å utvide sin leteaktivitet til svært sårbare regnskogsområder eller til arktiske eller antarktiske strøk.

Utvinning av olje og gass har tradisjonelt vært en viktig kime til væpnet konflikt mange steder i verden, og kamp om kontroll av slike ressurser har ført til menneskerettighetsbrudd i flere land. I tillegg bidrar risiko for ukontrollerte utslipp til store miljøødeleggelser, samtidig som forbrenning og bruk av fossile energikilder medfører store klimagassutslipp.

Bankene har et åpenbart ansvar for å bruke sin innflytelse og utlånsmakt for å motvirke klimaendringer, miljøødeleggelser og krenkelser av menneskerettigheter. Bankene må kreve av de selskapene som finansieres at virksomheten er mest mulig miljøvennlig og at grunnleggende rettigheter respekteres. Selskapene må også forplikte seg til åpenhet og betale skatt i landene hvor virksomheten er lokalisert. Det må også være tydelige krav til forebygging av utslipp og ulykker.