Energiproduksjon

For å redusere utslipp av klimagasser til atmosfæren må fossile energikilder byttes ut med fornybare energikilder. Bankene har derfor en viktig oppgave i arbeidet med det grønne skiftet gjennom å vri finansiering av investeringer over fra skitten til ren energi. I tillegg bør det være et mål å bidra til mer effektiv energibruk; redusere sløsing og oppmuntre til energiøkonomisering.

Bankene bør aktivt styre sine investeringer i retning av fornybar energi som vindkraft og solenergi, og avvikle sine engasjementer innenfor fossil energi. Bankene bør også følge de standarder som finnes knyttet til vannkraft og produksjon av bioenergi. Aktuelle standarder her er prinsippene til Roundtable on Sustainable Biomaterials og prinsippene til World Commission on Dams.

Kjernekraft er en energikilde som slipper ut minimalt med klimagasser, men som til gjengjeld representerer betydelige utfordringer knyttet til forsvarlig sikring av radioaktivt avfall i tusenvis av år fremover og risiko for svært ødeleggende ulykker. Banker bør derfor avholde seg fra å investere i atomkraftverk.