Jordbruk

Etterspørselen etter jordbruksprodukter vokser i hele verden og bidrar til en rekke utfordringer både for miljø og klima. Intensiv jordbruksdrift fører til lokal forurensning og nedbryting og ødeleggelse av viktige økosystemer. Jordbruksindustrien bidrar også til store klimagassutslipp, blant annet gjennom bruk av gjødsel, kjøttproduksjon og metanutslipp fra buskap.

Bankene spiller en viktig rolle i jordbruket gjennom sine investeringer og utlån. Derfor må de også ta ansvar for hvordan jordbruket påvirker liv og helse til menneskene som bor i disse områdene, og effektene mye av virksomheten har på både klima og miljø.

I mange deler av verden er det også store utfordringer knyttet til dyrevelferd.