Naturvern og biologisk mangfold

Naturen representerer store verdier, og det er viktig at det biologiske mangfoldet ivaretas også for kommende generasjoner. Ressurser må brukes på en bærekraftig måte og som ikke truer det biologiske mangfoldet.

Det er viktig at banker stiller krav om at finansiering av selskaper og prosjekter ikke bidrar til at naturmangfoldet reduseres. En av vår tids største utfordringer består i å verne om naturtyper, økosystemer og enkeltarter, som er avgjørende for å sikre biologisk mangfold også i fremtiden.

Banker som investerer i prosjekter eller selskaper som kan ha stor innvirkning på miljøet, herunder bransjer som skogbruk, landbruk, fiskeri eller olje- og gassvirksomhet, har en spesielt stor mulighet til å påvirke utviklingen. Bankene bør forplikte seg til å bevare økosystemer, naturlige livsmiljøer og plante- og dyrearter. En rekke standarder og prinsipper som bankene bør følge eksisterer allerede, herunder blant annet FSCs standard om bevaring av urskog, FNs konvensjon om biologisk mangfold og Verdens naturvernunions (IUCN) internasjonale rødliste over utrydningstruede dyrearter.