Sjekk scoringsresultatene for ditt pensjonsselskap

Etisk pensjonsguide er basert på en omfattende gjennomgang av retningslinjer, krav og policydokumenter til fire pensjonsforetak. For 2020 står disse fire selskapene for 86 prosent av finansbransjens samlede forsikringsforpliktelser overfor kundene og 77 prosent av de årlige innbetalingene.

Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har vurdert hvert av de fire pensjonsforetakene innenfor 14 ulike temaområder som favner 268 ulike sjekkpunkter, og har deretter utarbeidet scoringer for hvert foretak. Jo høyere score, jo bedre retningslinjer har pensjonsforetaket når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

En god policy er ofte en betingelse for god praksis, men ingen garanti. Gjennom egne tema- og casestudier vil vi sjekke hvorvidt foretakenes retningslinjer følges opp i praksis. 

I starten av 2021 ble ordningen med Egen pensjonskonto lansert. Det bidrar til å gi 1,5 millioner nordmenn en oversikt over pensjonsopptjening fra nåværende og tidligere arbeidsforhold. Det norske pensjon- og livsforsikringsmarkedet er betydelig og utgjør samlet ca. 1 500 milliarder kroner. KLP, DNB, Nordea og Storebrand står samlet sett for 1 276 milliarder kroner av disse.

For at det grønne skiftet skal lykkes, må både private og offentlige pengestrømmer i større grad vris over til å finansiere bærekraftige og grønne løsninger. Det er derfor viktig at finansnæringen er en pådriver for omstilling, og gjør det enklere for forbrukere og investorer å velge grønne og bærekraftige investeringer. 

 

 

Storebrand oppnår den høyeste gjennomsnittsscoren i årets undersøkelse med 86 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Storebrand oppnår maksimal score på 100 % innenfor temaområdet menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologisk mangfold, samt skogbruk. Storebrand oppnår i tillegg over 80 % score innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, likestilling, landbruk, gruvedrift, olje og gass, energiproduksjon, samt åpenhet og ansvar. Storebrand oppnår noe lavere score, likevel over 70 %, knyttet til våpen samt klimaendringer. Det eneste tematiske området hvor Storebrand scorer lavere enn 70 % er innen temaområdet skatt med en score på 42 %. Samlet totalscore, samt score innen arbeid mot korrupsjon og arbeid mot skatteunndragelser er noe lavere enn i bankguiden, men dette skyldes i all hovedsak metodiske forskjeller mellom rangeringene. Storebrand var tidlig ute med å implementere samfunnsansvar, etikk og bærekraft i sin fondsforvaltning, og er nå blitt en av de mest transparente bankene når det gjelder å redegjøre om sitt arbeid innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft, både i egen virksomhet og i forbindelse med bankens investeringer. Storebrand har like strenge retningslinjer til selskaper innenfor fondsforvaltning som til egne finansielle investeringer.

Storebrand er et av Norges aller største finansforetak. Storebrand er primært en pensjons- og forsikringstilbyder men tilbyr også banktjenester. Konsernet Storebrand ASA består av følgende forretningsområder: Storebrand Bank ASA, Storebrand Livsforsikring AS, Storebrand Forsikring AS, og Storebrand Asset Management AS (inkludert Storebrand Eiendom AS og de svenske datterselskapene SPP Fonder AB og Storebrand Fastigheter AB). Storebrand Helseforsikring AS eies av Storebrand ASA med 50 prosent og av Münich Health Holding AG med 50 prosent. I løpet av 2018 ferdigstilte også Storebrand oppkjøpene av Skagen Fondene og Silver. Skagen Fondene skal i stor grad operere som et datterselskap med egen merkevare og profil.

X

DNB oppnår en gjennomsnittsscore på 78 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. DNB kaprer dermed andreplassen i den første utgaven av pensjonsguiden. Over 80 % score oppnår Norges største bank innenfor temaområdene likestilling, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologisk mangfold, samt landbruk. Banken oppnår noe lavere score, likevel over 70 %, innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, skogbruk, samt olje og gass. I motsatt ende av skalaen oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene klimaendringer, skatt, våpen, gruvedrift, energiproduksjon, samt åpenhet og ansvar. Banken har gjort betydningsfulle forbedringer siden i fjor og kan vise til et jevnt over solid resultat. Score innen arbeid mot korrupsjon er noe lavere enn i bankguiden, men dette skyldes i all hovedsak metodiske forskjeller mellom rangeringene. DNB ligger noe over gjennomsnittet i denne undersøkelsen, men har fortsatt et forbedringspotensiale når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere retningslinjer knyttet til samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor fondsforvaltningen enn innenfor kredittvirksomheten.

DNB er Norges største bank og er et av Nordens største finanskonsern. Banken har 2,1 millioner personkunder i Norge og har ca. 9 000 ansatte. DNB-konsernet har en lang rekke datterselskaper både nasjonalt og internasjonalt som i all hovedsak kontrolleres av enten DNB Bank ASA, DNB Livsforsikring AS eller DNB Asset Management Holding AS. Foruten støttefunksjoner er banken delt opp i forretningsområdene Personmarked, Bedriftsmarked, Storkunder og internasjonal, Wealth Management & Insurance og New Business, og dekker dermed alle virksomhetsområdene som analyseres i Etisk bankguide. Staten er den største eieren i DNB med en eierandel på 34,3 prosent som forvaltes av Næringsdepartementet og en eierandel på 5,9 prosent gjennom Folketrygdfondet. Internasjonalt er DNB store innenfor områder som shipping, energi, fiskeri og havbruk. Banken har kontorer i flere land i EU, Amerika og Asia inkludert også i store finanssentre som London, New York, Luxembourg og Singapore.

X

KLP oppnår en gjennomsnittsscore på 73 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. KLP ender dermed på tredjeplass i årets undersøkelse. KLP oppnår maksimal score på 100 % innenfor temaområdet menneskerettigheter. I tillegg oppnår KLP over 80 % score innenfor temaområdene bekjempelse av korrupsjon, arbeidstakerrettigheter, samt åpenhet og ansvar. KLP oppnår noe lavere score, likevel over 70 %, innenfor temaområdene skatt og skogbruk. I motsatt ende av skalaen oppnår KLP sine laveste resultater knyttet til klimaendringer, likestilling, naturvern og biologisk mangfold, våpen, landbruk, gruvedrift, olje og gass, samt energiproduksjon. Samlet totalscore, samt score innenfor temaområdene bekjempelse av korrupsjon og arbeid mot skatteunndragelser er noe lavere enn i bankguiden, men dette skyldes i all hovedsak metodiske forskjeller mellom rangeringene. KLP som en stor aktør innenfor pensjonsforvaltning har tatt ansvar for å utvikle en bærekraftig virksomhet, men ligger omtrent på gjennomsnittet i denne undersøkelsen. KLP var tidlig ute med implementering av samfunnsansvar, etikk og bærekraft i sin daglig drift av fondsforvaltning, og er veldig åpne om ekskluderte selskaper, men har fremdeles forbedringspunkter når det gjelder å konkretisere sine retningslinjer ytterligere. Banken har like strenge retningslinjer til selskaper innenfor fondsforvaltning som til egne finansielle investeringer.

KLP er Norges største pensjonsselskap med 1 000 ansatte og en forvaltningskapital på 765 milliarder kroner. 335 kommuner, ni fylkeskommuner, 28 helseforetak og 2 400 bedrifter har pensjonsavtale i KLP. Pensjonsordningen omfatter 459 000 medlemmer, 310 000 pensjonister og 240 000 med oppsatte pensjonsrettigheter. KLPs datterselskaper inkluderer KLP Bedriftspensjon AS, KLP Skadeforsikring AS, KLP Eiendom AS, KLP Kapitalforvaltning AS, og KLP Forsikringsservice AS. I tillegg har KLP datterselskapet KLP Bankholding AS som igjen eier KLP Banken AS med datterselskapene KLP Kommunekreditt AS og KLP Boligkreditt AS.

X

Nordea oppnår en samlet totalscore på 58 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Nordea oppnår over 80 % score innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter, samt skogbruk. Banken oppnår lavere score, likevel over 60 %, innenfor temaområdene arbeidstakerrettigheter, arbeid mot skatteunndragelser, landbruk, gruvedrift, samt olje og gass. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene klimaendringer, likestilling, naturvern og biologisk mangfold, våpen, energiproduksjon, samt åpenhet og ansvar. Score innen arbeid mot korrupsjon er noe lavere enn i bankguiden, men dette skyldes i all hovedsak metodiske forskjeller mellom rangeringene. Nordea har et forbedringspotensial når det gjelder sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft og henger etter gjennomsnittet i denne undersøkelsen. 

Nordea er Nordens største bank med mer enn 10 millioner personkunder og 30 000 medarbeidere. Banken har hovedkvarter i den finske hovedstaden Helsinki og har kontorer i 20 land, blant annet i de nordiske landene Danmark, Finland, Sverige og Norge. Nordea er blant de største finansinstitusjonene i Europa, og har operasjoner innenfor forretningsområder som dekker de fire virksomhetsområdene som analyseres i Etisk bankguide.

Nordea deler opp sine operasjoner i fire hovedforretningsområder: Personal Banking, Commerical and Business Banking, Wholesale Banking og Asset & Wealth Management.

X

×